REGULAMENT INTERN


Cap. I - Dispoziții generale

Art. 1 Asociația Invenovi este persoană juridică de drept privat, autonomă, cu scop nepatrimonial, o organizație non-profit, non-guvernamentală, apolitică, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil, cu caracter sportiv și independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 246/2005, modificată și potrivit propriului Statut.

Art. 2 - Scopul Asociației Invenovi este acela de a pregăti preșcolarii, elevii, studenții, precum şi de a consilia părinţii şi cadrele didactice, în direcţia implementării unui învăţământ modern şi interactiv.

Art. 3 - Beneficiarii direcţi ai activităţii Asociaţiei vor fi copiii, adolescenții, tinerii și persoanele care învață pe parcursul vieții și care vor fi implicaţi în activități educative și culturale, iar beneficiarii indirecţi vor fi părinţii, cadrele didactice, instituțiile de învățământ și comunitatea, din cadrul cărora vor fi formate şi consiliate diverse persoane, prin stagii specifice, simpozioane, crearea și utilizarea de platforme eLearning sau alte instrumente și activităţi.

Art. 4 - Obiectivele și activitățile sunt cele prevăzute în Statutul Asociației Invenovi.

Cap. II - Organizarea activității

Art 5 - Asociația își desfășoară activitatea conform prevederilor statutului, fiind compusă din membrii fondatori, membri activi și membri de onoare. În plus, la aceste activități pot participa:

 • voluntari - persoane cu care asociația încheie un contract de voluntariat;

 • colaboratori - parteneri cu care se încheie convenții, protocoale, acorduri;

 • angajați - personal specializat angajat cu contract de muncă.

Art. 6 - Departamentele de lucru sunt:

 • Administrativ (financiar, tehnic și imagine publică)

 • Proiecte educaționale (strategie și implementare)

Art. 7 - Departamentul Administrativ, format din subdepartamentele Financiar, Tehnic și Imagine publică, se ocupă de: gestionarea eficientă a resurselor, proiectarea planului bugetar, ținerea evidenței contabile, scrierea unor proiecte pentru atragerea de sponsorizări, dezvoltarea și consolidarea imaginii publice a asociației, atât prin diverse mijloace de comunicare, cât și în mediul online.

Art. 8 - Departamentul Proiecte educaționale, cu subdepartamentele Strategie și Implementare, se ocupă de: proiectarea și implementarea activităților pentru dezvoltarea de programe educaționale care să atingă obiectivele prevăzute în statutul asociației.

Art. 9 - Coordonatorii departamentelor/subdepartamentelor au următoarele atribuții:

 • Proiectează și coordonează activitățile pentru implementarea planului anual;

 • Realizează un raport de activitate bilunar;

 • Propun cooptarea de noi voluntari sau aplicarea de sancțiuni pentru cei care nu și-au îndeplinit atribuțiile;

 • Participă activ la deciziile luate în cadrul asociației, prin propuneri, sugestii, analize sau diverse evidențe.

Art. 10 - (1) În cadrul programelor derulate, activitatea de voluntariat este un factor important în dezvoltarea educației, dezvoltarea personală și formarea profesională a voluntarilor, precum și creșterea solidarității și responsabilității sociale.

(2) Scopul includerii activităților de voluntariat este de a crea un cadru organizațional de dezvoltare a abilităților și aptitudinilor, de îmbunătățire a cunoștințelor și competențelor organizatorice, de coordonare și valorificare a potențialului, o mai bună socializare, colaborare cu colegii de echipă, dar și asumarea responsabilităților și îmbunătățirea abilităților individuale ale persoanelor implicate.

(3) Implicarea voluntarilor în activitățile specifice le conferă oportunitatea de formare și integrare într-o societate activă, prin învățare experimentală și colaborare practică, precum și studierea unor mijloace de educație non-formală și informală.

Cap. III - Drepturi și obligații

Art. 11 - Toate drepturile și obligațiile membrilor asociației sunt prevăzute în statut.

Art. 12 - În vederea dobândirii calității de voluntar, fiecare persoană interesată trebuie să parcurgă toate etapele prevăzute în procedura de recrutare a voluntarilor. Această procedură specifică fiecărui program este propusă de către coordonatorul de program și trebuie avizată de către președintele asociației, în calitatea sa de director executiv. Procedura este adusă la cunoștința Adunării Generale, aprobată de către Consiliul Director și intră în vigoare ca urmare a deciziei președintelui.

Art. 13 - Drepturile și obligațiile voluntarului sunt incluse explicit în contractul de voluntariat pe care îl încheie voluntarul cu asociația, dacă a fost trecut cu succes întregul proces de recrutare. De asemenea, în contract sunt prevăzute drepturile și obligațiile asociației.

Cap. IV - Contractul de voluntariat

Art. 14 - Contractul de voluntariat cuprinde ca anexe următoarele documente:

 • Fișa voluntarului;

 • Fișa de protecție în muncă;

 • Nota de informare privind Prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • Consimțământul privind prelucrarea datelor foto-video și a imaginii personale.

Art. 15 - Contractul de voluntariat va fi discutat și prelucrat înainte de semnare, iar completarea lui se face în prezența voluntarului, cu datele personale furnizate de către acesta pe baza unei copii a actului de identitate.

Art. 16 - (1) Încheierea contractului de voluntariat se face în condițiile respectării legislației în vigoare și presupune liberul consimțământ al persoanei voluntare, care se angajează să respecte îndatoririle ce îi revin, precum și regulile și normele prezentate în prezentul regulament.

(2) Activitatea fiecărui voluntar va fi monitorizată și evaluată constant de către persoana responsabilă, desemnată de către conducerea Asociației Invenovi, și care va întocmi periodic rapoarte de evaluare a voluntarilor.

(3) Contractul de voluntariat poate înceta într-una dintre următoarele situații:

 • la expirarea termenului/duratei pentru care este încheiat și își produce efectele;

 • de comun acord, prin acordul scris al părților ce consimt să nu continue raporturile stabilite anterior;

 • prin denunțare unilaterală la inițiativa uneia dintre părți, cu o notificare prealabilă de 15 zile, fără ca părțile să prezinte obligația motivării deciziei;

 • Asociația Invenovi poate denunța unilateral contractul de voluntariat imediat ce voluntarul a încălcat prevederile legislației în vigoare, prevederile contractului de voluntariat, ale fișei de voluntariat sau fișei de protecție, sau orice alte restricții legale în timpul îndeplinirii sarcinilor, inclusiv (însă nu numai) în caz de necinste, incompetență, aducere de prejudicii de imagine sau materiale asupra instituției, condamnare pentru infracțiune;

 • pierderea calității de voluntar;

 • alte clauze specifice prevăzute în contractul de voluntariat.

(4) La încheierea activității de voluntariat, la cererea voluntarului, Asociația Invenovi va elibera un certificat de voluntariat, la care este anexat raportul de activitate al voluntarului, conform prevederilor legale în domeniu.

(5) Calitatea de voluntar în cadrul Asociației Invenovi poate fi pierdută în următoarele cazuri:

 • pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament, a procedurilor, regulamentelor, dispozițiilor și deciziilor aplicabile la nivelul asociației, precum și a legislației în vigoare;

 • prin decizia conducerii Asociației Invenovi, la solicitarea coordonatorului de voluntari, a managerului de proiect sau a reprezentantului Asociației Invenovi, în cazul în care voluntarul nu realizează atribuțiile și responsabilitățile în desfășurarea activității, în mod voit și repetat;

 • prin afișarea unui comportament neadecvat, utilizarea unui limbaj indecent și a unei atitudini ostile în relația cu coordonatorul de voluntari, reprezentantul Asociației Invenovi, managerul de proiect sau ceilalți colegi voluntari;

 • pentru folosirea informațiilor, echipamentelor sau materialelor ce îi sunt puse la dispoziție, în scop personal sau aducător de profit, ori în scopul de a aduce prejudicii de imagine sau materiale instituției.

Cap. V - Sănătate, securitate și confidențialitate

Art. 17 - Desfășurarea activităților derulate de către membrii asociației, voluntari sau angajați nu trebuie să pună în pericol sănătatea sau securitatea acestora. De aceea, orice persoană care participă la aceste activități va fi instruită și va respecta normele de igienă, siguranță și securitate în muncă, iar documentele (de voluntariat sau de angajare) trebuie să conțină ca anexă aceste norme.

Art. 18 - Consiliul Director va face un plan anual al activităților de protecția muncii, plan ce va fi pus în aplicare de către responsabilul cu această sarcină.

Art. 19 - În cadrul asociației va fi desemnată o persoană responsabilă cu respectarea normelor de confidențialitate a datelor cu caracter personal (Data Protection Officer). Aceasta va avea grijă să elaboreze o strategie de implementare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art 20 - Toate persoanele implicate în activitățile asociației sunt instruite cu privire la protocolul de comunicare de date și li se solicită consimțământul în legătură cu datele personale ce pot fi prelucrate de către asociație, precum și scopurile în care pot fi folosite aceste date.


Cap. VI - Activități de formare și perfecționare

Art 21 - Membrilor asociației și voluntarilor li se asigură formarea inițială și pe parcurs, în funcție de planul de activități derulate în cadrul programelor.

Art. 22 - Participarea la activitățile de formare și perfecționare nu trebuie să fie condiționată în niciun fel de criterii discriminatorii. Selecția se face strict în funcție de domeniile de competență și sarcinile ce revin persoanelor prin fișa postului.

Art. 23 - Voluntarii au obligația să participe la aceste activități de formare atunci când asociația consideră că este necesar acest lucru, iar absentă de la aceste activități poate fi considerată nerespectare a îndatoririlor voluntarului.

Art. 24 - Asociația nu poate impune niciunei persoane persoane participarea la cursuri de formare și perfecționare pe cheltuială proprie, dar poate recomanda anumite cursuri dacă ele conferă un progres în dezvoltarea profesională.

Art. 25 - Programul activităților de formare și perfecționare se propune în urma unei analize atât a nevoilor personalului, cât și a planului strategic al asociației.

Cap. VII - Comunicare

Art. 26 - În relațiile de muncă din cadrul asociației, se interzice cu desăvârșire:

- orice practică care poate aduce atingere integrității fizice, psihice sau intelectuale, a participanților;

- orice hărțuire fizică, morală, profesională sau sexuală, precum și alte activități care încalcă normele generale de moralitate;

- orice formă de discriminare între participanți, în raport de sex, rasă, apartenență etnică, opinie filozofică, politică sau religioasă, ori statutul lor familial;

- intervenția fără a fi solicitat din partea asociației în organizarea și desfășurarea activităților;

- activități contrare prevederilor Constituției și Legislației României;

- activități de propagandă politică, etnică sau prozelitism religios.


Art. 27 - Toate persoanele care lucrează pentru asociație, vor respecta normele generale de conduită prevăzute în Codul muncii, precum și protocoalele de lucru specifice asociației.


Art. 28 - Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe. Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.

Cap. VIII - Evaluarea activității

Art. 29 - Evaluarea activității se face pe baza raportului de activitate și a proiectului de lucru săptămânal. Criteriile de evaluare se stabilesc în funcție de rolul în echipă, dar trebuie să reflecte eficiența activității și seriozitatea persoanelor implicate în activități.


Art. 30 - Semestrial, președintele întocmește un raport de activitate al întregii asociații, raport la elaborarea căruia colaborează cu ceilalți membri ai asociației.

Cap. IX - Dispoziții finale

Art. 31 - Prezentul regulament se aprobă de către Consiliul director și se aplică în toate activitățile asociației și trebuie respectat de toate persoanele implicate în aceste activități, cărora le este adus la cunoștință de către Președinte.


Art. 32 - Propuneri de modificare/completare a regulamentului pot fi înaintate de către membrii asociației și vor trebui aprobate de către Consiliul Director.